Bahadur shah was Buried in ______?

A.  Kashimir

B.  Sri Lanka

C.  Delhi

D.  Rangoon

Check Also

Nanga Parbat is the highest peak of:

A     Himalayan B     karakoram C     Hindu Kush D     Suleman Range