The shortest surah in the Holy Quran is ____ ?

 

A.   Surah Al Nisa

B.  Surah Al Baqara

C.  Surah Al Ahzab

D.  Surah Al Kausar

Check Also

Treaty of Hudaibiya in _____ AH?

A.   6 B.   7 C.   5 D.   4