When & where Sir Syed Ahmad khan was born _____?

A.     17 October 1817 in Delhi

B      18 October 1818 in Aligarh

C.      19 October 1819 in Delhi

D.      20 October 1820 in Aligarh

Check Also

which do Jhelum & Chenab river meets ?

A   Khanki Headworks B   Trimmu C   Panjnad D   Rasool Pur